Figura 1: Taken with Canon EOS 50D, DxOLab3 Photo Manager and post production.

Figura 1: Taken with Canon EOS 50D, DxOLab3 Photo Manager and post production.