Figura 1: Taken with Canon EOS 5D, DxO Photo Manager, DxOLab3 post production.

Figura 1: Taken with Canon EOS 5D, DxO Photo Manager, DxOLab3 post production.